ERGOTERAPİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE:1- Derneğin Adı:  Ergoterapi Derneğidir.
DERNEĞİN MERKEZİ:
MADDE:2- Derneğin merkezi Ankara’dadır.

BÖLÜM II
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ:
MADDE:3- Derneğin amacı:
            Ergoterapi Derneği ergoterapiyi ulusal ve uluslar arası bir bilim ve sanat olarak geliştirir. Dernek ergoterapinin ulusal ve uluslar arası uygulaması, gelişimi, sağlık ve özürlü bireylerin topluma katılımı ve toplumla bütünleşmesi üzerinde çalışmalar yapar.

 • Ergoterapinin gelişimini sağlamak için
 • Klinik alanda ergoterapinin oluşturulması
 • 4 yıllık ergoterapi lisans eğitim programının planlanması ve kurulması
 • Mezuniyet sonrası kurslar düzenlenmesi
 • Ergoterapinin uygulanmasında yeterli standartların oluşturulması ve sağlanması
 • Ergoterapistlik mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturur, düzenler ve işlerliğini sağlamak üzere çalışmalar yapar. Ergoterapistlik mesleğini temsil eder.
 • Ergoterapistlerin koordinasyonunu sağlar
 • Derneğin bölgesel grupları veya kollarını oluşturmak ve bu gruplar arasındaki iletişimi sağlamak, bu amaçla profesyonel bir dergi, bülten veya duyuru ağı oluşturmak
 • Mesleğin dünya satandartlarında gelişimi için yasal yollarla gelir sağlamak ve artırmak
 • Ergoterapi mesleğini tanıtmak üzere değişik bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlemek
 • Ergoterapi dernekleri ve diğer sağlık profesyonelleri arasında ulusal ve uluslar arası iletişimi geliştirmek
 • Özürlü kişilerin toplumla bütünleşmelerini sağlamak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları yapmak, konu ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmak
 • Mesleki rehabilitasyon ve ergoterapi merkezleri kurulması çalışmalarını destekemek
 • Yukarıda belirtilmiş olan çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurabilir
 • Sağlıklı bireyler için koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif sağlık konularında ulusal düzeyde ergoterapinin özelleşmiş alanlarında katkı vermek
 • Aşağıda adresleri bildirilen federasyon ve kuruluşlarla işbirliği yapmak:
 • World Federation of Occupational Therapy ( WFOT)

Adres: PO box 30 Forrestfield
Western Australia 6058

 • European Network of Occupational Therapy Higher Education

University of Professional Education / Hogeschool Van Amsterdam
Postbus 2557 1000 CN
Amsterdam Netherlands

 • Ergoterapistlik mesleğine ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek

DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR:

 • Dernek, ergoterapi alanında ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel, konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel konular ile ilgili toplantılar düzenler, ilgili Türk ve yabancı bilim adamlarını davet eder. Yurt içinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili diğer bilimsel ve tıbbi dernek, kuruluşlar ve mesleki örgütlerile ilişkiler kurar. Uluslararası bilimsel dernek ve kuruluşlara üye olur, yurdumuzu ve Türk ergoterapistlerini bu kurum ve kuruluşlarda temsil eder, yurt içi ve yurt dışında faydalı gördüğü bilimsel toplantılara katılır.
 • Amacı ile ilgili olarak Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin yararlanması için kütüphane kurar. Dergi, broşür, kitap gibi bilimsel eserlerden yararlı bulduklarının yayın haklarını alır, yayınlar.
 • Amacına uygun ergoterapi, eğitim, araştırma, geliştirme ve hizmet merkezleri açar.
 • Amacın gerçekleşmesi için, gerekli gayri menkullere sahip olur, gerekirse satar, kiralar.
 • Ergoterapi board (kurulu) nun oluşturulması ve çalışması için gerekli girişimleri yapar ve bununla ilgili çalışmaları yürütür.
 • Amacına ilişkin yukarıda belirtilmiş olan çalışmaları gerçekleştirecek vakıf ve müesseseler kurabilir.
 • Ergoterapist yetiştiren yüksekokullarda çağdaş ve bilimsel eğitimin sağlanması ve bu okulların yönetim ve denetiminin ergoterapistlerce yapılması için çalışmalar yapmak.
 • Sağlıkla ilgili her türlü ulusal politikanın üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Üyelerinin istihdam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışma yapmak.

BÖLÜM III
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:
ÜYE OLMA HAKKI;
MADDE:4- Yüksek öğrenim düzeyinde bir fakülte veya yüksekokuldan fizyoterapist veya ergoterapist ünvanını almış olanlar, fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik içinde yapılacak yazılı müracaatları en az otuz gün içinde üyeliğe kabul eder veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE:5- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE:6- Üç yıl üst üste dernek aidatını ödemeyenlerin, dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır. Yukarıdaki nedenlerle üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe kabul şartları yönetim kurulunca belirlenir.

ÜYELERİN HAKLARI
MADDE:7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

BÖLÜM - IV

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE:8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;
a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
KURULUŞ ŞEKLİ
MADDE:9- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI
MADDE:10- Genel kurul 2 yılda bir Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ
MADDE:11- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
MADDE:12- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE:13- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3'nün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULU;
MADDE:14- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
MADDE:15- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE:16- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

  • Dernek organlarının seçilmesi
  • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
  • Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi
  • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
  • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
  • Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak
  • Derneğin feshedilmesi
  • Yönetim kulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak
  • Gerekli görülen hallerde ve yerlerde şube açılmasına ve şubenin feshine karar vermek

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE:17- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ,
ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU
MADDE:18- Yönetim kurulu yedi asıl beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği ve ergoterapi mesleğini temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
 5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak,
 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 8. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 10. Dernek çalışmaları için gerekli olan hallerde hizmet satın almaya karar vermek,
 11. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
MADDE:19- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU
MADDE:20- Denetleme kurulu üç Asıl üç Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetleme Kurulunun görevleri:

 1. En geç altı ayda ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,
 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,
 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE:21- Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayri menkul alımlarında genel kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
MADDE:22- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.
ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ
MADDE:23- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul kararı ile yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE:24- Derneğin gelir kaynakları

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, sempozyum, kongre ve kurs gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
 4. Bağışlar ve yardımlar
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 6. Banka faizleri ile kanunların izin verdiği diğer kaynaklar.

Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.
DEFTER VE KAYITLAR
MADDE:25- Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.
Bu madde sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü'nden tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
MADDE:26- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç; ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
MADDE:27- Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

DERNEK ŞUBELERİ
MADDE:28- Dernek, Merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez Genel Kurulunca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.
ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE:29- Şubeler derneğin genel amaçları doğrultusunda dernek merkezi ile koordineli olarak çalışır.

ŞUBE GENEL KURULU VE GÖREVLERİ
MADDE:30-

 • Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili organıdır.
 • Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını 2 yılda bir olmak üzere Merkez genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.
 • Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.
 • Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetlemesini yapar.
 • Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
 • Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.
 • Mevzuatta Şube Genel Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

SUBE YÖNETİM KURULU VE GÖREVLERİ
MADDE:31-

 • Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler iki yıllık süre için seçilirler.
 • Genel Kurulu takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.
 • Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, Karar Defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.
 • Dernek şubeleri, genel merkez ile koordineli ve uyumlu çalışır.
 • Mevzuatta Yönetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBE DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ
MADDE:32-

 • Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
 • Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 • Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 • Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 • Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ
MADDE:33- Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi üye adına seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen genel kurula katılma hakkına sahiptir.

TEMSİLCİLİK: Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE:34- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir, fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE:35- Dernek Tüzüğü'nde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

BİLİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KOMİSYONU
MADDE:36- Derneğin bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunmak, ergoterapide eğitim açısından koordinasyon sağlamak amacı ile çalışmalar yapar. Komisyon üyeleri; ergoterapistler arasından genel kurul tarafından 2 yılda bir seçilen çoğunluğu akademisyen olan 5 kişiden oluşur. Bu kişileri belirleme yetkisi dernek yönetim kuruluna aittir.

Ergoterapi Derneği Tüzüğünü indirmek için tıklayınız.

ULUSLARARASI KATILIMLI ERGOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ

ULUSLARARASI KATILIMLI ERGOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KONGRESİ ödüllü poster yarışmasında SEBAHAT YAPRAK ÇETİN birinci olmuştur. Kendisini kutlar; başarılarının devamını dileriz.

TAİPEİ - TAYVAN
WFOT 30. Genel Kurul toplantısı 25-30 Mart 2012 tarihleri arasında Tayvan'ın başkenti Taipei'de 31 ülkenin katılımıyla yapıldı. Genel Kurul toplantısına Türkiye'yi temsilen Ergoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Kayıhan ve Ergoterapi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Gonca Bumin katıldılar.
World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 29. Genel kurul toplantısı 26-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Şilinin başkenti Santiago'da gerçekleştirildi. Genel kurula Ergoterapi Derneği adına Türkiye'yi temsilen Prof. Dr. Hülya Kayıhan ve Prof. Dr. Gonca Bumin katıldılar.